Vergroot hier uw lettertype:

Stichting Manna hecht grote waarde aan kwaliteit in de breedste zin van het woord. Daarom is ten aanzien van de kwaliteitsgarantie voor meervoudige controle en ontwikkeling gekozen. In het kort willen wij u deze kort toelichten.

Beroepsverenigingen

Iedere medewerker of netwerkpartner dient volledig te voldoen aan de eisen die de betreffende beroepsvereniging aan hem of haar stelt. Indien hierin enige twijfel bestaat, zal daarop naar aanleiding door de stichting gereageerd worden of de samenwerking beeïndigd worden.

Wilt u weten bij welke beroepsvereniging onze medewerker is aangesloten? Vraag het gerust, wij verstrekken u hierover graag meer informatie.

Onderwijs - trainingen - intervisie - supervisie

Iedere medewerker is verplicht jaarlijks aan zijn professionele ontwikkeling te werken als ook ten aanzien van zijn vakgebied actueel op de hoogte te blijven. De stichting voorziet intern in meerdere verplichte trainingen of cursussen per jaar. Daarbij moet iedere medewerker vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid binnen zijn eigen vakgebied de aanwezige kennis up to date houden. Indien hieraan getwijfeld wordt zal controle plaatsvinden. Tevens moet iedere medewerker aan een aantal verplichte intervisie- en supervisiemomenten meedoen, afhankelijk van wat de betreffende beroepsvereniging vereist.

Administratieve en financiële controle

De administratie en boekhouding staat structureel onder controle van een extern bureau.

Indicatoren prestatie

Jaarlijks wordt vanuit verschillende evaluatiemomenten en controlesystemen de prestatie van medewerkers en resultaten van de hulpverlening gemeten. In de toekomst zal er een ander uitgebreider systeem worden geïntroduceerd waardoor de hulpverlening nog efficiënter en gerichter kan plaatsvinden. Hieromtrent is voortdurende ontwikkeling gaande.

Overlegorganen

Stichting Manna kent overlegorganen op meerdere niveaus. Ten eerste is er het bestuursoverleg van de stichting. Daarnaast zijn er structurele overlegvergaderingen, teamvergaderingen en gespecialiseerde overlegmomenten.

Klachtenregeling

De stichting heeft meerdere manieren om klachten af te handelen.

Interne klachtafhandeling: door de stichting worden de klachten intern beoordeeld en afgehandeld. Hiervoor wordt een speciale commissie samengesteld die vanuit objectiviteit en vakkennis een verantwoord oordeel kan geven.

Externe klachtafhandeling: door de klachtencommissies van de beroepsverenigingen waaraan de betreffende medewerker(s) verbonden zijn. De stichting conformeert zich aan de bevindingen en beslissingen van de beroepsverenigingen.